ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਆਈਟਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
4 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਿਨਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
4 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ MAC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
Windows_SDK ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
IOS_SDK ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
Android_SDK ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
4 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਬਾਰ ਟੈਂਡਰ (ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਉਚਿਤ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਨਿਰਪੱਖ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਟੂਲ (ਸਾਰੇ 58mm ਅਤੇ 80mm ਪ੍ਰਿੰਟਰ/2 ਇੰਚ ਅਤੇ 3 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਵਿਨਪਾਲ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਟੂਲ (ਸਾਰੇ 58mm ਅਤੇ 80mm ਪ੍ਰਿੰਟਰ/2 ਇੰਚ ਅਤੇ 3 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
4 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ WP-Q3A ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਨਿਰਪੱਖ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ (ਸਾਰੇ 58mm ਅਤੇ 80mm ਪ੍ਰਿੰਟਰ/2 ਇੰਚ ਅਤੇ 3 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ) ਡਰਾਈਵਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਵਿਨਪਾਲ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡਰਾਈਵਰ (ਸਾਰੇ 58mm ਅਤੇ 80mm ਪ੍ਰਿੰਟਰ/2 ਇੰਚ ਅਤੇ 3 ਇੰਚ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਉਚਿਤ) ਡਰਾਈਵਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ